image banner
Hội nghị quán triệt, triển khai công tác sắp xếp sáp nhập xã và sơ kết thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 205

Sáng ngày 24/8/2023, Đảng ủy- UBND xã Hải Phúc tổ chức hội nghị quán triệt triển khai công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và sơ kết thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lã Văn Tiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH chấp hành Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMTTQ; các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội; bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng Ban công tác Mặt trận các xóm trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Tạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 gồm 19 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

 

anh tin bai

 

Theo kế hoạch của UBND huyện, xã Hải Phúc, xã Hải Vân sáp nhập vào xã Hải Nam trong giai đoạn 2023-2025. Cùng với đó giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Hải Hậu gồm 15 đơn vị hình thành 05 ĐVHC mới như sau: (1) Sáp nhập thị trấn Yên Định, Hải Bắc, Hải Phương; (2) Sáp nhập Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Hà; (3) Sáp nhập Hải Vân, Hải Nam, Hải Phúc; (4) Sáp nhập thị trấn Cồn, Hải Lý, Hải Chính; (5) Sáp nhập Hải Cường, Hải Xuân, Hải Triều. Phương án sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã đồng thời có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích các xã, thị trấn thực hiện sáp nhập để giảm số lượng, tăng quy mô ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới hành chính do biến động về địa chất, địa hình hoặc do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng về phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

 

 anh tin bai

 

anh tin bai

 

Về báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của BCH Đảng bộ xã Hải Phúc. Đ/c Vũ Duy Nghị - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đánh giá: Nửa nhiệm kỳ qua có nhiều thuận lợi, xen lẫn với những khó khăn như đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, với quyết tâm chính trị cao của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã cùng với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi để lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, diện mạo xã Hải Phúc có nhiều khởi sắc.

 

anh tin bai

            * Về công tác chính trị:

            - Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng kịp thời tuyên truyền, tổ chức học tập gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh, Huyện trong đó chú trọng quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

            Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với Nghị quyết của Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII, tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

            Tổ chức thành công Đại hội 20 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự đoàn kết, dân chủ, đổi mới, bầu một vòng đủ số lượng, đúng cơ cấu, số phiếu tập trung đạt tỷ lệ cao. Sau đại hội tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

* Về công tác xây dựng chính quyền:

- Hoạt động của HĐND xã: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thường trực HĐND xã đã tổ chức thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ theo quy định của luật. Các nghị quyết của HĐND xã ban hành đúng, trúng, có tính khả thi cao đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, cũng như thực hiện tốt chức năng giám sát.

- Hoạt động của UBND xã: Triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã gắn với trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí cán bộ, công chức. Kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ được nâng lên, tập trung điều hành thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng hằng năm. Duy trì nâng cao chất lượng công tác tiếp dân theo quy định, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân cùng với cán bộ, đảng viên quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Riêng trong năm 2021- 2022  nhân dân đã kiên cố hóa 9,7 km kênh mương cấp 2, cấp 3 trong khu dân cư với tổng số kinh phí trên 5 tỷ đồng và kết quả thẩm định đã được UBND huyện công nhận 6/6 xóm đều đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Hải Phúc là xã tốp đầu đư­ợc UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Phấn đấu năm 2023 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trừ tiêu chí nước sạch; vượt chỉ tiêu đại hội.

Kết luận hội nghị đồng chí Lã Văn Tiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính đã có sự cân nhắc kỹ yếu tố đặc thù về truyền thống, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, điều kiện tự nhiên cộng đồng dân cư nhằm ổn định đời sống nhân dân địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng ủy xã sẽ ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Ban Chỉ đạo. Việc lựa chọn tên gọi của đơn vị hành chính sau sắp xếp có ý nghĩa, phù hợp với yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương; cần lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân; ưu tiên sử dụng một trong các tên gọi đã có của đơn vị hành chính trước khi sắp xếp hoặc tên gọi được sử dụng trong lịch sử hình thành, phát triển của đơn vị hành chính. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân khi sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025; bố trí đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và chế độ chính sách cho các đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện thủ tục, đặc biệt là không thu các loại phí, lệ phí khi chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri trong xã trong tháng 01/2024. UBND xã trình HĐND xã thông qua chủ trương sắp xếp, sáp nhập xã trong tháng 02/2024./.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 

Tin mớiimage advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 1 728
  • Tất cả: 187099
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang