image banner
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách hành chính huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 134

Ngày 21/12/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu - Bà Lưu Thị Nghiêm đã ký ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC); tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, thống nhất qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, nhất là công chức giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân.

Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong việc giải quyết TTHC, qua đó làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan Nhà nước, và của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao Chỉ số CCHC của huyện và các xã, thị trấn năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

 

Yêu cầu của Kế hoạch trong năm 2023 là: Việc nâng cao Chỉ số CCHC phải đạt mục tiêu vì sự hài lòng của người dân; bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phải xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng CCHC của huyện.

 

Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì và nâng cao hiệu quả việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

 

 

Đưa kết quả thực hiện CCHC là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ gắn với công tác thi đua khen thưởng theo Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 8 nhiệm vụ về CCHC, đó là:

(1)  Công tác chỉ đạo điều hành về CCHC;

(2)   Công tác Cải cách thể chế

(3)  Công tác cải cách TTHC (trọng tâm là việc tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn);

(4)   Công tác Cải cách tổ chức bộ máy;

(5)  Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC;

(6)   Công tác cải cách tài chính công;

(7)   Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước;

(8)  Tổ chức kiểm tra về công tác CCHC.

Để thực hiện tốt 8 nhiệm vụ này, UBND huyện giao cho Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2023 và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân thực hiện cho phù hợp; đặc biệt là việc giải quyết TTHC và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân (nếu có) về quá trình tiếp nhận và trả kết quả./.

                   Trần Thị Huyền - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện

Tin mớiimage advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
 Cơ quan chủ quản: UBND Xã Hải Phúc
     Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam  Định
     Điện thoại: (022)83.879.708   * Email: xahaiphuc.hhu@namdinh.gov.vn
     Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang